30/11/2023

Летна школа за менаџирање во услови на мигрантска криза

Од 18-24 јуни, Дирекцијата за заштита и спасување ќе ја учествува во спроведувањето на Летната школа надловена како "Менаџирање во услови на мигрантска криза", која ја организира Филозофскиот факултет при УКИМ- Скопје, Факултетот за криминалистика, криминологија и сигурносни студии од БиХ и Универзитетот од Врлика Горица, Република Хрватска. Целта на летната школа е обука на студенти од наведените држави да знаст да ги применуваат стекнатите компетенции во рамките на ефективно и ефикасно дејствување во случаи на мигрантска криза. Дирекцијата останува посветена кон поддршка на институциите, посебно во насока на зајакнување на безбедносниот систем на државата.