Организација

Дирекцијата за заштита и спасување ја раководат Директор и Заменик директор.

 

Организацијата на Дирекцијата е уредена со Правилникот за организација на работа и според кој постојат 6 Сектори со 21 Одделение, 2 Самостојни Одделенија и 35 Подрачни Одделенија.

 

 

  • Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за заштита и спасување преземи
  • Органограм на Дирекцијата за заштита и спасување преземи

  • Систематизација Консолидирана од 26.02.2020 преземи
  • Систематизација Консолидирана од 10.12.2020 преземи
  • Систематизација Консолидирана од 27.07.2021 преземи

 

 

Офицер за заштита на лични податоци

Ирма Јукиќ

  • е-маил: irma.jukik@dzs.gov.mk
  • Тел: 02 2433 347

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи согласно Закон за заштита на укажувачи

Димче Митевски


е-маил dimce.mitevski@dzs.gov.mk
Тел: тел. за контакт: 075/457-532