23/04/2024

Безбеден прекуграничен транспорт на опасни материјали  со радиоактивни извори , INTERREG IPA CBC Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020

  1. НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ: Безбеден прекуграничен транспорт на опасни материјали  со радиоактивни извори , INTERREG IPA CBC Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020

 

Цел. Подобрување на квалитетот и брзината на инспекциите извршени од властите во Грција и РЕпублика Северна Македонија за транспорт на опасни-радиоактивни материјали. Ќе се постигне минимизирање на времето за проверка. Властите ќе бидат способни да пронајдат, идентификуваат и локализираат радиоактивни извори.

Партнери на проктот:

  • Александар Технолошко-образовен институт во Солун (АТЕИ)
  • Грчка комисија за атомска енергија (ЕЕАЕ)
  • Аристотел универзитет во Солун (AUTH)
  • Дирекција за заштита и спасување ( ДЗС)
  • Машински факултет (МФ)
  • Инженерска институција на Македонија    –ИМИ

Веб страна на проектот : http://www.strassproject.eu

Вкупен буџет: 933,452.00 €

Партнер ДЗС : 152,780.00 €

 

Проектот Имплементиран  и завршен во: 2022 год.