25/06/2024

Ј А В Е Н    О Г Л А С

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 ст. 1  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/2016, 35/18 и 198/18), и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/2 од 28.06.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на  работните места во Дирекцијата за заштита и спасување бр. 01-1902/5 од 14.10.2016 година,  бр. 01-625/1 од 20.02.2018 година,… бр. 01-61/19 од 05.12.2022 година, бр. 01-61/21 од 27.12.2022 година…01-51/1 од 04.01.2023 година, објавува:

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за вработување на 12(дванаесет) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време до крајот на тековната фискална 2023 година

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 12(дванаесет) лица преку засновање на работен однос на определено време за работните места:

I     Посебни услови кои треба да ги исполни кандидатот:

 1. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Крушево, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: безбедност, одбрана или образование
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 1

 1. Помлад референт за ракување, одржување и сервисирање на МТС и опрема, курир и администратор, Подрачно одделение Крушево, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидато, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо / средно
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.175,00 денари за работното место под реден број 2

 1. Помлад соработник за мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, Подрачно одделение за заштита и спасување Неготино, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Посебни услови:

 • Образование: образование, одбрана, безбедност
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 3

 1. Помлад соработник за спроведување на обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита од шумски пожари и поплави, Подрачно одделение за заштита и спасување Охрид, Сектор за оператива и логистика  - 1 извршител,

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: организациони науки и управување (менаџмент), технички или туризам и угостителство
 • Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според  ЕКТС или завршен VII/1 степен)
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари  за работното место под реден број 4

 1. Помлад референт за планирање, организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Валандово Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо / средно образование
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.175,00 денари за работното место под реден број 5

 1. Самостоен референт – архивар, Одделение за правни и административни работи и аналитика, Сектор за генерален инспектор – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо, средно стручно, гимназија
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 21.020,00 денари за работното место под реден број 6

 1. Самостоен референт организатор за одржување на моторни возила, Одделение за техника и матријално – техничко опремување, Сектор за материјално – техничко опремување и градежно техничко одржување на објекти – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо, средно машинско, гимназија
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата 21.020,00 денари за работното место под реден број 7

 1. Помлад соработник за логистичка поддршка при спроведување на теоретска настава, Одделение за обука, Сектор за превенција, планирање и развој– 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: одбрана или безбедност
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 8

 1. Советник за превенција и планирање за прва медицинска помош/прва психолошка помош, Одделение за превенција и планирање при природни непогоди, Сектор за превенција, планирање и развој– 1 извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: јавно здравство и здравствена заштита, психологија и политички науки
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 26.253,00 денари за работното место под реден број 9

 1. Помлад соработник за превенција и планирање за епидемии, епифитотии, епизоотии/асанација, Одделение за превенција и планирање при природни непогоди, Сектор за превенција, планирање и развој – 1 Извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Наука за земјиштето и хидрологија, биологија, јавно здравство и здравствена заштита
 • Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според  ЕКТС или завршен VII 1 степен)
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

 Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00   денари за работното место под реден број 10

 1. Виш соработник за контролни политики, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: економски науки
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • најмалку 2 (две) години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 24.400,00  денари за работното место под реден број 12

 1. Помлад соработник за протокол и односи со јавноста, електронска, печатена и ВЕБ продукција, Одделение – кабинет на директорот, Сектор за заеднички работи – 1 извршител

 

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: политички науки, социјална работа и социјална политика
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

 

 Посебни работни компетенции:

 

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00  денари за работното место под реден број 13

II. Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здраствена способност
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оргинална форма или копија заверена на нотар:

1.Доказ за државјанство на Република Македонија/оргинал

2.Доказ за општа здраствена способност/лекарско уверение оргинал

3.Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност/потврда/оригинал

4.Уверение/диплома за завршен степен на образование/оригинал или копија со нотарска заверка верно на оргинал

5.Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)/оригинал

6.Доказ за работно искуство (потврда од АВРМ и од ПИОМ)/оригинал

7.Доказ за познавање на комјутерски програми/потврда-сертификат/оргинал

8.Биографија

III. Распоред на работно време: Работни часови во неделата - максимум 40 работни часови, работно време со почеток меѓу 07,30-08,30 часот и крај на работно време меѓу 15,30-16,30 часот.

       Работни денови: од понеделник до петок

Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Дирекција за заштита и спасување на Р.М. на улица,, Васко Карангелески,, бр. 10 – Скопје, Касарна Гоце Делчев – Аеродром – Скопје(со назнака ,,За оглас за вработување за работна позиција бр...,,)

Пријавите со потребната документација се доставуваат исклучиво преку архивата на Дирекција за заштита и спасување или со препорачана пратка по пошта.

Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е три (3) дена од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат (не сметајки го денот на самото објавување).

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2023 година.                                                                             

       ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

                                                                                                                Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                              BEKIM MAKSUTI

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 ст. 1  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/2016, 35/18 и 198/18), и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/2 од 28.06.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на  работните места во Дирекцијата за заштита и спасување бр. 01-1902/5 од 14.10.2016 година,  бр. 01-625/1 од 20.02.2018 година,… бр. 01-61/19 од 05.12.2022 година, бр. 01-61/21 од 27.12.2022 година…01-51/1 од 04.01.2023 година, објавува:

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за вработување на 12(дванаесет) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време до крајот на тековната фискална 2023 година

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 12(дванаесет) лица преку засновање на работен однос на определено време за работните места:

I     Посебни услови кои треба да ги исполни кандидатот:

 1. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Крушево, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: безбедност, одбрана или образование
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 1

 1. Помлад референт за ракување, одржување и сервисирање на МТС и опрема, курир и администратор, Подрачно одделение Крушево, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидато, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо / средно
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.175,00 денари за работното место под реден број 2

 1. Помлад соработник за мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, Подрачно одделение за заштита и спасување Неготино, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Посебни услови:

 • Образование: образование, одбрана, безбедност
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 3

 1. Помлад соработник за спроведување на обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита од шумски пожари и поплави, Подрачно одделение за заштита и спасување Охрид, Сектор за оператива и логистика  - 1 извршител,

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: организациони науки и управување (менаџмент), технички или туризам и угостителство
 • Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според  ЕКТС или завршен VII/1 степен)
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари  за работното место под реден број 4

 1. Помлад референт за планирање, организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Валандово Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо / средно образование
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.175,00 денари за работното место под реден број 5

 1. Самостоен референт – архивар, Одделение за правни и административни работи и аналитика, Сектор за генерален инспектор – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо, средно стручно, гимназија
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 21.020,00 денари за работното место под реден број 6

 1. Самостоен референт организатор за одржување на моторни возила, Одделение за техника и матријално – техничко опремување, Сектор за материјално – техничко опремување и градежно техничко одржување на објекти – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо, средно машинско, гимназија
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата 21.020,00 денари за работното место под реден број 7

 1. Помлад соработник за логистичка поддршка при спроведување на теоретска настава, Одделение за обука, Сектор за превенција, планирање и развој– 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: одбрана или безбедност
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 8

 1. Советник за превенција и планирање за прва медицинска помош/прва психолошка помош, Одделение за превенција и планирање при природни непогоди, Сектор за превенција, планирање и развој– 1 извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: јавно здравство и здравствена заштита, психологија и политички науки
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 26.253,00 денари за работното место под реден број 9

 1. Помлад соработник за превенција и планирање за епидемии, епифитотии, епизоотии/асанација, Одделение за превенција и планирање при природни непогоди, Сектор за превенција, планирање и развој – 1 Извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Наука за земјиштето и хидрологија, биологија, јавно здравство и здравствена заштита
 • Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според  ЕКТС или завршен VII 1 степен)
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

 Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

 

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00   денари за работното место под реден број 10

 1. Виш соработник за контролни политики, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: економски науки
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • најмалку 2 (две) години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 24.400,00  денари за работното место под реден број 12

 1. Помлад соработник за протокол и односи со јавноста, електронска, печатена и ВЕБ продукција, Одделение – кабинет на директорот, Сектор за заеднички работи – 1 извршител

 

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: политички науки, социјална работа и социјална политика
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

 

 Посебни работни компетенции:

 

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00  денари за работното место под реден број 13

II. Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здраствена способност
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оргинална форма или копија заверена на нотар:

1.Доказ за државјанство на Република Македонија/оргинал

2.Доказ за општа здраствена способност/лекарско уверение оргинал

3.Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност/потврда/оригинал

4.Уверение/диплома за завршен степен на образование/оригинал или копија со нотарска заверка верно на оргинал

5.Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)/оригинал

6.Доказ за работно искуство (потврда од АВРМ и од ПИОМ)/оригинал

7.Доказ за познавање на комјутерски програми/потврда-сертификат/оргинал

8.Биографија

III. Распоред на работно време: Работни часови во неделата - максимум 40 работни часови, работно време со почеток меѓу 07,30-08,30 часот и крај на работно време меѓу 15,30-16,30 часот.

       Работни денови: од понеделник до петок

Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Дирекција за заштита и спасување на Р.М. на улица,, Васко Карангелески,, бр. 10 – Скопје, Касарна Гоце Делчев – Аеродром – Скопје(со назнака ,,За оглас за вработување за работна позиција бр...,,)

Пријавите со потребната документација се доставуваат исклучиво преку архивата на Дирекција за заштита и спасување или со препорачана пратка по пошта.

Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е три (3) дена од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат (не сметајки го денот на самото објавување).

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2023 година.                                                                             

       ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

                                                                                                                Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                              BEKIM MAKSUTI