25/06/2024

ДЗС: Извештајот на ЕК дава реална слика за Цивилната заштита

Европската комисија смета дека Република Северна Македонија е подготвена или подобро кажано има напредок во сферата на цивилната заштита