30/11/2023

Јавен Оглас

Ј А В Е Н    О Г Л А С
за вработување на 3 (три) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време до крајот на тековната фискална 2022 година

превземи