30/11/2023

Одлуки на Огласи за вработувања на определено време

О Д Л У К И
за избор на кандидати по основ на вработување на определено време врз основа на огласите објавени на ден
18.04.2022 година и 26.04.2022 година во дневните весници „Слободен  печат“ и „Коха“,

Преземи документ