28/05/2024

Одлуки на Оглас за 26 вработувања на определено време

О Д Л У К А
за избор на кандидати по основ на вработување на определено време врз основа на огласот објавен на ден 17.03.2022 година во дневните весници „Слободен  печат“ и „Коха“,

преземи документ