30/11/2023

Ј А В Е Н О Г Л А С на определено време

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за вработување на 34 (триесетичетири) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време до крајот на тековната фискална 2021 година

за огласот клини овде