30/11/2023

ЈАВЕН ОГЛАС

Interreg – IPA CBC

STRASS – CCI 2014 TC 16 I5CB 009

 

„Дирекција за заштита и спасување“. Како имплементатор на проектот STRASS од IPA CBC 2014-2020 Greece – Republic of North Macedonia, согласно буџетот на проектот STRASS, објавува:

 

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За ангажирање на 5 лица за работа на проектот

 

1.Има потреба од ангажирање на 5 (пет) лица/проектен персонал врз основа на договор  за периодот од  17.08.2020 до 31.12.2020

 

1.1. Finance manager/Accounting, responsible for the completion and execution of project management plan, procurement plan, procurement procedures..

 Кандидатот за оваа позиција треба да ги исполнува следните услови:

- Завршено високо образование –Минимум 180 ЕКТС

- Минимум 10 години работно искуство

- Активно познавање на англиски јазик (говорење и пишување)

- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- Способност за подготовка на финансиски извештаи

 

1.2.   Project Coordinator, responsible for the completion and execution of  project coordination, project management, progress report, editing of minutes of progress meetings (time of item expressed in person-hours).

- Минимум 240 ЕКТС

- Работно искуство од минимум 10 години

- Одлично познавање на англиски јазик (говорење и пишување)

- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- Високо ниво на самостојно одлучување, преземање иницијативи и организираност при извршувањето на задачите и координација  на учесниците во проектот

- Референтна листа за учество во проектни активности

 

1.3.  Deputy Project Coordinator (time of item expressed in person-hours).

- Минимум 180 ЕКТС

- Работно искуство од минимум 1 година

- Одлично познавање на англиски јазик (говорење и пишување)

 

1.4.  Scientific/technical support to examine pollution dispersion after an accident.

- Минимум 180 ЕКТС

- Работно искуство  од 1 година

- Одлично познавање на англиски јазик (говорење и пишување)

- Искуство во проекти 

 

1.5.   Scientific/technical support to develop common emergency response protocols and common inspection strategies.

- Минимум 180 ЕКТС

- Работно искуство од 1 година

- Одлично познавање на англиски јазик (говорење и пишување)

- Искуство во проекти 

 

Целите на ангажманот се:

  • Да асистира во спроведувањето на проектните активности, ресурсите, опремата и информациите поврзани со проектот
  • Да помагаат во координацијата на проектните активности заедно со проектниот координатор
  • Да дава техничка поддршка на стручните експерти при спроведувањето на активностите
  • Редовно и навремено да комуницира со останатите партнери во проектот.

 

2. Во прилог на пријавата кандидатите се должни да ги достават следните документи

- Кратка биографија (CV)

- Уверение за завршено соодветно образование

3. Рокот за пријавување на јавниот оглас е 5 (пет) дена од денот на објавувањето на веб страната на „Дирекцијата за заштита и спасување“

4. Ненавремената, нецелосната, и неуредната документација нема да бида предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати

5. Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават по пошта до „Дирекција за заштита и спасување“ , ул:Васко Карангелески, 1000 Сkопје „За јавен оглас – проект STRASS“ или на е-маил адресата  dzs@dzs.gov.mk.

 

Директор

Аднан Џафероски