30/11/2023

Активирање на прв степен на загрозеност (Жолто) од документите на Планот за заштита и спасување

         Согласно сложената хидрометеоролошка состојба, можните појави од пожари, укажувањата и констатираните состојби на терен и проблеми на дел од ПОЗС, согласно проценката за загрозеност се активира Планот за подготвеност на силите на Дирекцијата за заштита и спасување на Прв степен на загрозеност (ЖОЛТО) што значи:
1. Подготовки за воведување на дежурство во Дирекцијата за заштита и
    спасување и другите надлежни органи за заштита и спасување,
2. Алармирање на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување и
    лицата распоредени во силите од постојаниот и резервен состав на
    Дирекцијата, како и преглед и ставање во функција на потребните материјално-технички средства и опрема,
3. Ажурирање на документите од плановите во подрачните одделенија за
    заштита и спасување и
4. Спроведување на потребните мерки за безбедност
   

            Во документот за подготвеност на силите за заштита и спасување од Планот
    за заштита и спасување, во подрачните одделенија задачите и постапките мораат
    да бидат прецизно одредени, како и извршителите на активностите, роковите за
    извршување и потребните средства за извршување на задачите.