30/11/2023

ЈАВЕН ПОВИК

Јавниот оглас е објавен и во дневните весници Нова Македонија, Слободен Печат и Коха на 08.02.2020 год.

Врз основа на член 55став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр.58/00, 44/2002, 82/08, 167/10 и 51/11), член 98 ст.3 од Законот за заштита и спасување („Сл. Весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11,41/14,129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 7 став 1 од Законот за буџетите (Службен весник на Република Македонија бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), а во врска со Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите ги даваат на користење на ДЗС, за начинот на водење на евиденција и за висината на надоместокот за нивно користење, оштетување и уништување. (Сл.весник на Република Македонија бр. 89/06) и Уредбата за именување на уредбата за висината и начинот на остварување на надоместокот на граѓаните во извршување на правата и должностите во заштитата и спасувањето. (Сл.весник на Република Македонија бр. 34/10) и Стандардни оперативни процедури за начинот на избор на фирмите со кои Дирекцијата за заштита и спасување склучува договори.

 

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО ГРАДЕЖНИ ФИРМИ И КОМПАНИИ

Предмет на овој јавен повик е склучување на договор со

 1. . Градежни фирми и компании кои поседуваат градежна и друга специјализирана механизација која би можела да се искористи во акциите за заштита и спасување што ги превзема Дирекцијата за заштита и спасување при справување со природни и други непогоди и што бараат извршување на следниве работи:
 • Расчистување на градежен материјал и шут
 • Пробивање низ разрушени објекти и обезедување на истите за извлекување на жртви, подигање на разрушени делови од објекти и сл.
 • Чистење на снежни наноси и лавини
 • Чистење на речни корита и подигање на заштитни насипи, расчистување на одрони и свлечишта
 • Изведување на противпожарни пресеки при шумски пожари
 • Транспорт на градежна механизација, песок, камен и сл
 • Транспорт на стоки, храна, добиток и сл.
 • Транспорт на гориво, вода за пиење, техничка вода, водаза гаснење на пожари и сл.
 • Други услуги кои би се наметнале како потреба при справувањето со непогодите.

2. Фирми кои се занимаваат со превоз и транспорт на луѓе. Овие фирми би озбезбедувале превоз на припадниците на силите на ДЗС како и други лица кои се ангажирани или на друг начин поврзани со работата на ДЗС и население. Превозот би се вршел како во државата така и надвор од неа во случај кога Дирекцијата за заштита и спасување има ангажман во странство.

3. Фирми од областа на трговијата со прехрамбени и други артикли за снабдување на припадниците на силите на ДЗС со прехрамбени и други артикли при нивно ангажирање.

 

ПРАВО НА УЧЕСТОВО

Право на учество во јавни повик имаат сите ТД, фирми и правни субјекти кои ќе ги исполнат условите наведени во овој оглас.

 

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ

Фирмите од точка 1. на овој јавен повик е потребно:

Да располагаат со сопствени машини, товарни и превозни средства.

Да имаат можност за транспорт на машините на разни локации низ државата.

Механизацијата да не е постара од 15 години.

 

Фирмите од точка 2. на овој јавен повик е потребно:

Да располагаат со сопствени транспортни средства.

Да има транспортни средства со различен капацитет - автобуси, минибуси и комби возила

Превозните средства да користа агрегати со најмалку Еуро 4 стандард со можност за патување во странство.

 

Фирмите од точка 3. на овој јавен повик е потребно

Да имаат во асортиманот артикли за обезбедување на дневно следување со храна и пијалоци на припадниците на силите на ДЗС.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Тековна состојба на фирмата (точка 1,2 и 3)

Преглед-список на меахнизацијата со која располага фирмата (точка 1 и 2.)

Изјава на фирмата дека механизацијата е во нивна сопственост и документ за староста на машините како и задоволување на Еуро 4 стандард (сообраќајна довола) и дека имаат можност за транспорт на машините. (точка 1 и 2.)

 

НАЧИН НА ИСПЛАТА

Начинот на исплата по основ на ангажирање на фирмите ќе се врши согласно Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите ги даваат на користење на ДЗС, за начинот на водење на евиденција и за висината на надоместокот за нивно користење, оштетување и уништување. (Сл.весник на Република Македонија бр. 89/06) а додека пак ангажирањето на лицата кои ќе ги управуваат градежните и друг вид машини и транспортни средства ќе се врши согласно Уредбата за висината и начинот на остварување на надоместокот на граѓаните во извршување на правата и должностите во заштитата и спасувањето. (Сл.весник на Република Македонија бр.12/06 и 34/10)

 

НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ

Пријавата за склучување на договор за ангажирање се доставува до ПО на ДЗС каде е седиштето на фирмата.

Јавниот повик е отворен до крајот на 2020 година.

Контакт лице е Ивица Наумовски, тел. број 075-457-596.

За дополнителни информации: Подрачните одделенија на Дирекцијата за заштита и спасување.

 

Директор

Аднан Џафероски

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 2 Ligji për organizimin dhe funksionimin e organeve të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” numër 58/00, 44/2002, 82/08, 167/10 dhe 51/11), neni 98 paragrafi 3 i Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e RM” numër 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 17/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 dhe 93/18) neni 7 paragrafi 1 nga Ligji për buxhetet (“Gazeta zyrtare e RM” numër 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 dhe 171/12), e në lidhje me Rregulloren për llojin e fondeve dhe fitimin të cilat qytetarët, shoqatat tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet i japin për shfrytëzim DMSH, për mënyrën dhe mbajtjen e shënimeve dhe për shumën e kompensimit për shfrytëzimin e tyre, dëmtimin dhe shkatërrimin. (“Gazeta zyrtare e RM” numër 89/06) dhe Rregulloren për emërimin e rregullores për shumën dhe mënyrën e realizimit të kompensimit të qytetarëve në kryerjen e të drejtave dhe detyrave në mbrojtje dhe shpëtim. (“Gazeta zyrtare e RM” numër 34/10) dhe Procedurat standarde operative për mënyrën e zgjedhjes të kompanive më të cilat Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim lidh kontrata.

 

THIRRJE PUBLIKE

PËR LIDHJE TË KONTRATAVE ME FIRMAT DHE KOMPANITË E NDËRTIMIT

LËNDA

Lënda e kësaj thirrje publike është lidhja e kontratës me

 1. Firma dhe kompani ndërtimore që posedojnë makineri ndërtimore dhe makineri të tjera të specializuara të cilat mund të shfrytëzohet në aksionet për mbrojtje dhe shpëtim, që do i merr Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim gjatë menaxhimit me fatkeqësi natyrore dhe katastrofa tjera, dhe që kërkojnë kryerjen e punëve në vijim:
 • Pastrimin e materialit dhe mbeturinave ndërtimore
 • Depërtimin nëpër objektet e rrënuara dhe sigurimin e të njëjtave për nxjerrjen e viktimave, ngritjen e pjesëve të objekteve të rrënuara e të ngjashme.
 • Pastrimin e shtjellave të dëborës dhe ortekët
 • Pastrim të shtretërit të lumenjve dhe ngritjen e digave mbrojtëse, pastrimin e rrëshqitjet së tokës dhe dheut.
 • Kryerjen e             ndërprerjeve kundër zjarrit gjatë zjarreve në pyje.
 • Transport të makinerisë ndërtimore, rërë, gurë e të ngjashme.
 • Transport të mallrave, ushqimit, blegtorisë e të ngjashme.
 • Transport të derivateve, ujit të pijshëm, ujit teknik, ujit për shuarjen e zjarreve e të ngjashme.
 • Shërbime tjera që do të imponohen si nevojë gjatë menaxhimit me fatkeqësitë.

 

 1. Firmat që merren me transport të njerëzve. Këto firma do duhet të sigurojnë transport të pjesëtarëve të forcave të DMSH, si dhe personave tjerë që janë të angazhuar ose në ndonjë mënyrë janë të lidhur me punën e DMSH dhe popullatës.

 

 1. Firmat në fushën e tregtisë ushqimore dhe artikuj tjera për furnizim të pjesëtarëve të forcave të DMSH me artikuj ushqimore dhe artikuj tjera gjatë angazhimit të tyre.

E DREJTA PËR PJESËMARRJE

Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjitha shoqatat tregtare, firma dhe subjekte juridike të cilët i plotësojnë kushtet e shënuara në këtë shpallje.

KUSHTET TË CILAT DUHET PLOTËSUAR

Firmat nga pika 1 nga kjo thirrje publike duhet:

Të kenë makinat e tyre, mjete të transportit dhe mallrave;

Të kenë mundësi për transport të makinerisë në lokacione të ndryshme në vend;

Makineria të mos jetë më e vjetër se 15 vite.

 

Firmat nga pika 2 nga kjo thirrje publike, duhet:

Të kenë automjetet e tyre transportuese;

Të kenë automjete transportuese me kapacitet të ndryshëm – autobusë, minibusë dhe furgon;

Transportuesit të shfrytëzojnë agregat minimum të standardit Euro 4 me mundësi për udhëtim jashtë shtetit.

 

Firmat nga pika 3 nga kjo thirrje publike, duhet:

Të kenë në artikuj për sigurimin e ushqimit ditor me ushqim dhe pije për pjesëtarët e DMSH.

 

DOKUMENTACION I DUHUR:

Gjendja aktuale e firmës (pika 1, 2 dhe 3)

Shqyrtim – listë të makinerisë të cilën posedon firma (pika 1 dhe 2)

Deklaratë e firmës se makineria është pronë e tyre dhe dokument për moshën e makinave, si plotësimin e standardit Euro4 (leje trafiku).

 

MËNYRA E PAGESËS

Mënyra e pagesës në bazë të angazhimit të firmave do të kryhet në përputhshmëri me Rregulloren për llojin e fondeve dhe fitimin të cilat qytetarët, shoqatat tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet i japin për shfrytëzim DMSH, për mënyrën dhe mbajtjen e shënimeve dhe për shumën e kompensimit për shfrytëzimin e tyre, dëmtimin dhe shkatërrimin. (“Gazeta zyrtare e RM” numër 89/06), ndërsa angazhimi i personave që do të drejtojnë makinat e ndërtimit dhe mjetet tjera transportuese do të kryhet me Rregulloren për emërimin e rregullores për shumën dhe mënyrën e realizimit të kompensimit të qytetarëve në kryerjen e të drejtave dhe detyrave në mbrojtje dhe shpëtim. (“Gazeta zyrtare e RM” numër 12/06 dhe34/10).

MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT TË APLIKACIONEVE

Aplikacioni për lidhje të kontratave për angazhim dorëzohet deri në Njësite rajonale të DMSH ku gjendet selia e firmës.

Thirrja publike është e hapur deri ne fund të vitit 2020.

Personi për kontakt Ivica Naumov, num.celular 075-457-596.

Për informacione plotësuese mund të drejtoheni në Njësitë Rajonale të Drejtorisë për mbrojte dhe shpëtim.

 

Drejtor

Adnan Xhaferoski