07/12/2023

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување на определено време

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Александар Павлоски, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на заштита и спасување од пожари, Одделение за планирање, организирање и спроведување на операции и логистичко обезбедување, Сектор за оператива и логистика.

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Александар Павлоски на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на заштита и спасување од пожари, Одделение за планирање, организирање и спроведување на операции и логистичко обезбедување, Сектор за оператива и логистика.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Александра Серафимова, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кочани, Сектор за оператива и логистика.

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Александра Серафимова на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кочани, Сектор за оператива и логистика.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Димитар Стојановски, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Велес, Сектор за оператива и логистика

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Димитар Стојановски на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Велес, Сектор за оператива и логистика

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Драган Тасев, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Виница, Сектор за оператива и логистика

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Драган Тасев на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Виница, Сектор за оператива и логистика

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Златко Стрезовски, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад референт за пополна и мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, Подрачно одделение за заштита и спасување Гостивар, Сектор за оператива и логистика.

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Златко Стрезоски на работно место Помлад референт за пополна и мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, Подрачно одделение за заштита и спасување Гостивар, Сектор за оператива и логистика.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Мишко Пупалевски, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Ресен , Сектор за оператива и логистика.

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Мишко Пупалевски на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Ресен , Сектор за оператива и логистика.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Оливер Илиевски, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кратово, Сектор за оператива и логистика.

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Оливер Илиевски на работно место Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кратово, Сектор за оператива и логистика.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива

 

 

 

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 120/18),  а во врска со објавениот Јавен оглас во дневните огласи ,,Слободен печат,, и ,,Коха,, Директорот на Дирекција за заштита и спасување, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на кандидат  по основ на вработување на определено време

Тодорчо Цикарски, врз основа на огласот објавен на ден 14.01.2020 година во дневните весници ,,Слободен  печат,, и ,, Коха,  се вработува во Дирекција за заштита и спасување на работно место Раководител на подрачно одделение за заштита и спасување Берово, Сектор за оператива и логистика

По конечноста на Одлуката за извршен избор Директорот на Дирекција за заштита и спасување ќе потпише Договор  за вработување на определено време на именуваното лице во Дирекција за заштита и спасување.

Образложение

По добивањето на согласноста од Министерството за финансии за вработување на 8 извршители на определено време Дирекција за заштита и спасување  на ден 14.01.2020 година објави оглас за вработување на 8 извршители на определено време (31.12.2020 година). По разгледување на апликациите  на пријавените кандидати за објавените работни места по огласот за спроведување постапка за засновање на работен однос на определено време, Комисијата за селекција направи увид и проверка на документацијата на кандитатите согласно општите услови предвидени во Законот за работни односи и посебните услови предвидени во Правилникот за систематизација на работни места на Дирекција за заштита и спасување и констатира Записник бр. 04-188/13 од 20.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапката за вработување на определено време и селекција направи интервју на ден 21.01.2020 година со кандидатите кои ги исполнуваат предвидените услови.

Врз основа на доставениот Записник и направеното интервју од страна на Комисијата за спроведување на постапката и селекција на кандидати, Директорот на Дирекција за заштита и спасување го избра кандидатот Тодорчо Цикарски на работно место Раководител на подрачно одделение за заштита и спасување Берово, Сектор за оператива и логистика

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Дирекцијата за заштита и спасување до Комисијата на Агенцијата за администрација за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

 

                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                        Аднан Џафероски

Доставено до:                                                                                                                      

 • Имуваниот ,
 • Персонално досие
 • Aрхива