03/02/2023

Семинар на тема „Планирање на заштита и спасување во вонредни ситуации - презентирање на Национален план“

Семинар на тема „Планирање на заштита и спасување во вонредни ситуации - презентирање на Национален план“ се одржа во Белград Република Србија во периодот од 29 до 31 Октомври 2019 година, оргнаизиран од страна на DPPI и Министерството за внатрешни работи - Сектор за вонредни ситуации на Република Србија.
Целта на семинарот беше размена на искуства помеѓу земјите членки на DPPI SEE во подготовка на националните планови за заштита и спасување во вонредни ситуации со што се креираат услови за нивен успешен менаџмент.
На  семинарот Дирекцијата за заштита и спасување ја претставуваа двајца вработени кои активно се влучија во дискусиите на семинарот.