25/06/2024

Интегрирана рамка за управување со природни опасности заснована на ВОЛОНТЕРИ и цивилна заштита кон зајакнување на прекуграничната подготвеност, превенција, одговор и подобрување на отпорноста

3.Наслов: Интегрирана рамка за управување со природни опасности заснована на ВОЛОНТЕРИ и цивилна заштита кон зајакнување на прекуграничната подготвеност, превенција, одговор и подобрување на отпорноста

Програма: Интеррег Грција-Република Северна Македонија 2014-2020 година

Партнери:

  • Мрежа за оперативна поддршка и едукација на здруженијата на волонтери во областа на цивилната заштита од природни катастрофи – NSEA 
  • Универзитет на Македонија (Грција),
  • Дирекција за заштита и спасување (Реп. на Северна Македонија), 

Проектот е добиен и се имплементира од :2022-2024

Вкупен буџет : 937,655.00 €

      Партнер ДЗС : 187,500.00 €