25/06/2024

Ј А В Е Н О Г Л А С

Во согласност со општите цели и приоритети на тековниот повик, ROSES ќе има за цел да развие кохерентен пристап за ко-креирање и ко-дизајн со активности кои се состојат од свесност и комуникација за ризикот, образовни активности насочени кон јавноста, волонтери, први одговорни и цивилни агенции за заштита со цел да се создадат ефективни механизми за подигање и подобрување на нивоата на свесност за мерките за превенција од катастрофи, подготвеност и одговор во прекуграничните области со што намалувањето на ризиците од катастрофи се вклучува и соработува. Проектот ROSES ќе има за цел да ја подигне и подобри свеста за ризикот, споделување на најдобрите практики и комуникација со ризик преку елаборирање на активности во областите на поддршка на земјата домаќин во прекугранични области, зајакнување на локалните заедници за заедничко намалување и управување со ризици од катастрофи, активирање на соработка во билатерални договори, јавен ангажман и вклучување на ранливи групи, свесност за ризикот во образовните структури, иновативни процеси во заштитата на културното наследство како и расветлување на прашањата за подготвеноста за катастрофи и деловниот континуитет во прекуграничните области.Врз база на потпишаниот партнерски договор и одобрениот буџет во рамките на проектот ROSES -101101184- UCPM-2022-PP Проект насловен “ПРОЕКТ: ПРЕКУГРАНИЧНА СВЕСТ ЗА РИЗИК ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН-РОЗИ” е финасиран од ЕВРОПСКА КОМИСИЈА -Европската цивилна заштита за хуманитарни операции и помош, Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување објавува:
Ј А В Е Н О Г Л А С
за ангажирање на Проектен тим (надворешни експерти и персонал) за имплементација на проектот ROSES -101101184- UCPM-2022-PP ”
Потенцијалните кандидати ќе бидат ангажирани во 2024 година и треба да бидаат во состојба да ефикасно управуваат со својот обем на работа, да можаат да извршува повеќе рутински задачи, да извршуваат административни задачи, да располагаат со самодоверба, да имаат слобода за чести патувања надвор од местото на живеење и да се согласува со мисијата и со вредностите на ROSES.
Распишаниот оглас се однесува на следните работни позиции :
I.ОПИС НА РАБОТНИ ПОЗИЦИИ
УПРАВУВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА НА ПРОЕКТ
1.Проект кординатор - управување и координација на проект
Опис на работни задачи и одговорности:
 Координација на проектните активности со посебен фокус на предвидените настани;
 Следење на проектната апликација и спроведување на истата;
 Координација и синхронизација на проектниот персонал и проектните експерти во правец на остварување на зацртаните проектни цели;
 Следење на пропишаните регулативи и стандарди од страна на донаторот;
 Управување со проектната документација;
 Комуникација со проектните партнери;
Вештини и квалификации:
 Минимум 180 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
 Доказ или Договор за ангажирање на ЕУ проекти(во последните 5 години)
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно периодот 3(три) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 2248 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP1)
 Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet;
Позиција бр:2
ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА, КОМУНИКАЦИЈА И ДИСЕМИНАЦИЈА
Експерт за Поддршка на активностите за дисеминација и комуникација
Опис на работни задачи и одговорности:
 План за дисеминација и комуникација
 Мапирање на засегнатите страни
 Подигнете ја јавноста и ангажираноста
 Дијалог со засегнатите страни и вмрежување
Вештини и квалификации:
 Минимум 180 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно период 3 (три) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 3921 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP2)
 Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet;
Позиција бр:3
ПОДДРШКА НА НАЦИЈАТА ДОМАЌИН НА ПРЕКУГРАНИЧНИ ОБЛАСТИ
- Експертска поддршка за имплементација на земјата домаќин
Опис на работни задачи и одговорности:
 поддршка на земјите домаќини во прекуграничните области е да биде платформа за споделување искуства и обезбедување на обуки од развојот и имплементацијата на HNS системи меѓу земјите учеснички во Западен Балкан, за регионална прекугранична соработка во HNS и за субрегионална и билатерална/прекугранична соработка во ХНС меѓу земјите учесничкиВештини и квалификации:
 Минимум 180 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
 Договор за ангажирање на ЕУ проекти(во последните 5 години)
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно период 6 (шес) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 6171 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP3)
 Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet;
Позиција бр:4
ПОДДРШКА НА НАЦИЈАТА ДОМАЌИН НА ПРЕКУГРАНИЧНИ ОБЛАСТИ
- Експерт за итна логистика и прекугранична соработка
Опис на работни задачи и одговорности:
 Логистичка поддршка на земјите домаќини во прекуграничните области искуства
 Подршка за обезбедување на обуки од развојот и имплементацијата на HNS системи меѓу земјите учеснички во Западен Балкан,

 Подршка на експертските тимови на проектните партнери
Вештини и квалификации:
 Минимум 240 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно период 3 (три) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 3000 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP3)
Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet
Позиција бр:5
Експерт 1 за прекугранична соработка
Опис на работни задачи и одговорности:

 Активирање на билатерална соработка (Зајакнување на вештините и способностите за прекуграничен ризик од катастрофи во заедниците во близина на границите.
 Придонес за подобрување на способности за дејствуваат како први одговорни во случај на итни случаи
 Учество на работни задачи за билатералните и мултилатералните програми за соработка кои се спроведуваат во Западен Балкан со цел усогласување на целите и активностите поврзани со цивилната заштита.
Вештини и квалификации:
 Минимум 240 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно период 5(пет) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 4524 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP4)
Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet
Позиција бр:6
Експерт 2 за прекугранична соработка
Опис на работни задачи и одговорности:

 Активирање на билатерална соработка (Зајакнување на вештините и способностите за прекуграничен ризик од катастрофи во заедниците во близина на границите.
 Придонес за подобрување на способности за дејствуваат како први одговорни во случај на итни случаи
 Учество на работни задачи за билатералните и мултилатералните програми за соработка кои се спроведуваат во Западен Балкан со цел усогласување на целите и активностите поврзани со цивилната заштита.
Вештини и квалификации:
 Минимум 180 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
 Договор за ангажирање на ЕУ проекти(во последните 5 години)
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно период 5(пет) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 4153 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP4)
Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet
Позиција бр:7
Експерт за намалување и управување со ризици од катастрофи во прекугранични области
Опис на работни задачи и одговорности:
 Организирање на кампања/работилници за вклучување на лица со попреченост и ранливи групи за време на подготвеност за катастрофи, како и за заштита на спомениците и артефактите на културното наследство .
 Активностите за прекугранична подготвеност при катастрофи за промовирање на безбедносната култура и зајакнување на ресурсите.
 Промовирање на кампањи за дисеминација и подигање на свеста на различни целни групи помеѓу прекуграничните региони.
 Промовирање на Кампања за дигитални медиуми со јавни консултации.
 Подигнување на свеста во училиштата, универзитетите (образовните структури).
Вештини и квалификации:
 Минимум 180 ЕКТС;
 Работно искуство од минимум 1 години на слична или иста позиција;
 Високи организациони и комуникативни способности;
 Одлично познавање на Англиски јазик;
 Познавање на работа со компјутери;
 Договор за ангажирање на ЕУ проекти(во последните 5 години)
Логистички информации поврзани со ангажманот:
 Ангажманот се склучува преку Договор за ангажман со ДЗС на определено време односно период 4(четри) месеци.
 Ангажманот се базира на испорачани активности согласно договор потпишан пред почеток на ангажманот;
 За позицијата е предвиден вкупен надомест од 3249 ЕУР бруто;
 Работното време се организира според планот за одржување на настаните;
 Физичкото присуство не е секогаш задолжително и зависи од природата на активноста;
Работното ангажирање е според буџетската ставка на проектот во рамките на (A. Personnel costs- WP5)
Исплатата на ангажманот се извршува на месечна основа со доставен Timesheet
II.ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Во прилог на пријавата кандидатите се должни да ги достават следните документи лично потпишани:
 Кратка биографија (CV);
 Мотивационо писмо
 Уверение за завршено соодветно образование;
 Доказ за ангажирање во ЕУ проект (опционално)
III.НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОКОВИ
 Рокот за пријавување на јавниот оглас е 8(осум) дена од денот на објавувањето на веб страната на „Дирекцијата за заштита и спасување“, односно до 27.12.2023 до 14:00 часот;
 Ненавремената, нецелосната, и неуредната документација нема да бида предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати;
 Пријавите со целокупната потребна документација, да се достават по пошта до „Дирекција за заштита и спасување“ , ул:Васко Карангелески, 1000 Сkопје „За јавен оглас – проект ROSES“ со дознака за која позиција се аплицира или пак на е-маил адресата со дознака во насловот на пораката за која позиција аплицира кандидатот;
IV.КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА
 Селекцијата на подобните кандидати за проектен тим ќе ја врши комисија креирана од страна
на Директорот на Дирекција за заштита и спасување
 Директорот на Дирекција за заштита и спасување -ДЗС го почитува начелото на еднаков
третман и недискриминација во одлуките.
 Не се исклучува можноста Интервјуата да се организираат online;
 Само подобни кандидати ќе бидат повикани на интервју.
 За одлуката за селекција на кандидатите ќе бидат известени само кандидатите кои ќе бидат
повикани на интервју. ДЗС го задржува правото да не ги извести одбиените кандидати за
причините за нивно одбивање.
V.ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на „Дирекцијата за заштита и спасување“ , ул. Васко Карангелески бр. 10 секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот или електронски на е-маил адресата: e-mail: dzs@dzs.gov.mk
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
Директор
Bekim Maksuti