25/06/2024

“National Risk Assessment in North Macedonia” - Национална проценка на ризик во Северна Македонија (NRA MK)

  1. Проект  од Европска комисија – преку механизмот на цивилната  заштита на Европска унија  (Генералнио секретаријат на Цивилната заштита и операци за хуманитарна помош).    , име на проектот “National Risk Assessment in North Macedonia” - Национална проценка на ризик во Северна Македонија (NRA MK)

 

UNDER THE UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM  (UCPM)

БРОЈ НА ДОГОВОР — ECHO/SUB/2022/TRACK1/885519/MK

 

Време на имплементација -  (2023-2024)

 Вкупен буџет: 496,376.00 евра