25/06/2024

Проект за Свесност за прекугранични ризици на Балканот, со цел креирање зони во преркуграничните области за подигање на свеста за ризикот кај засегнатите страни, во рурални области, заедници на лица со посебни потреби и сл

  1. Проект за Свесност за прекугранични ризици на Балканот, со цел креирање зони во преркуграничните области за подигање на свеста за ризикот кај засегнатите страни, во рурални области, заедници на лица со посебни потреби и сл.

Проект акроним: ROSES

Координатор на проектот - Универзитетот на Западна Македонија од Грција

 

Членови на Козорциумот:

  • Дирекција за заштита и спасување на РСМ
  • Министерство за одбрана на Албанија
  • Министерство за внатрешни работи на Црна Гора
  • Генерален Секретаријат за цивилна заштита на Грција

Вкуепн Буџет: 540,645.00

Партнер буџет: 57.015,42 евра