25/06/2024

Проект за комплексно управување со земјотреси во ранливите области на  Јужен Кавказ, преку ефективно планирање, одговор и заеднички операции

  1. Проект за комплексно управување со земјотреси во ранливите области на  Јужен Кавказ, преку ефективно планирање, одговор и заеднички операции

Проект акроним: HOPE FSX

HOPE е вежба во целосен обем на Механизмот за цивилна заштита на Унијата (UCPM), која се финансира под повикот UCPM-EXT-AG. Целта на проектот HOPE FSX е да се подобри подготвеноста за цивилна заштита и способностите за одговор на Ерменија во справувањето со големи катастрофи кои бараат заедничка координација за одговор олеснета преку Механизмот за цивилна заштита на Унијата. Напорите на Јужен Кавказ за одржлив развој се очигледно загрозени од огромен земјотрес. Така, споделувањето на капацитетите и ресурсите, донесувањето одлуки за научна поддршка, употребата на докажани иновативни алатки и заедничката обука ќе доведат до подобрување на процедурите за прекугранична соработка на Механизмот.

Вкупниот буџет на проектот е околу 1 милион евра. Вкупното времетраење е 24 месеци. Проектниот конзорциум го сочинуваат следните членови:

 

  • Европски универзитет Кипар (Кипар) (координатор на проектот)
  • Министерство за вонредни ситуации (Ерменија)
  • Министерство за внатрешни работи / Кипарска цивилна одбрана (Кипар)
  • Дирекција за заштита и спасување (Северна Македонија)
  • Министерство за внатрешни работи (Црна Гора)
  • Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres (Франција)
  • Министерство за внатрешни работи (Франција)
  • Генерален секретаријат за цивилна заштита (Грција)
  • Проектот ќе биде поддржан и од Службата за управување со итни случаи (ЕМС) на Грузија и од Меѓународната советодавна група за пребарување и спасување (ИНСАРАГ).

 

Вкупен Буџет: 1168110.47 евра

 Буџет ДЗС : 94,436.09 евра