25/06/2024

Заедничко управување и менаџирање со ризикот од поплави во прекуграничната област Аксиос / Вардар

4. Наслов на проектот: Заедничко управување и менаџирање со ризикот од поплави во прекуграничната област Аксиос / Вардар

Проект акроним: FLOOD SHIELD

Програма: Интеррег Грција-Република Северна Македонија 2014-2020 година

Партнери:

  • Децентрализирана администрација на Македонија Тракија што ќе биде водечки корисник на проектот -(Грција),
  • Генерален секретаријат за природна околина и вода, грчко Министерство за животна средина и енергија -(Грција),
  • Министерство за животна средина и просторно планирање (Реп. на Северна Македонија), 
  • Дирекција за заштита и спасувањеДирекција за заштита и спасување (Реп. на Северна Македонија), 
  • Проектот е добиен и се имплементира од :2022-2024 година

 

Вкупен буџет : 1,474,450.00 €

  Буџет ДЗС : 300,206.00 €