Logo

23/11/2018

Интерен оглас за унапредување на административни службеници


Врз основа на член 30 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/15 и 35/18), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување објавува

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

 

 

                Се распишува интерен оглас за унапредување на администартивни службеници за следните работни места:

 

                1. Советник за анализа и развој на човечки ресурси со шифра на работно место УПР0101В01000– 1 извршител,

 

 

Посебни услови                                                                                      
 • За нивото В1 - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правни,економски науки или политички науки

Работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

 

Општи услови
 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

   Општи работни компетенциина средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30
 • Опис за работното време 
Паричен нето износ на плата: 25.023,00 денари

2. Советник за билатерална, регионална соработка и меѓународна помош  со шифра на работно место УПР0101В01000– 1 извршител,

 

 

Посебни услови                                                                                      
 • За нивото В1 - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правни науки, политички науки или наука на јазикот(лингвистика)

Работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

 

Општи услови
 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

   Општи работни компетенциина средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30
 • Опис за работното време 
Паричен нето износ на плата: 25.023,00 денари

3. Советник за  - одговорен сметководител со шифра на работно место УПР0101В01000– 1 извршител,

 

 

Посебни услови                                                                                      
 • За нивото В1 - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски науки

Работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

 

Општи услови
 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

   Општи работни компетенциина средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • учење и развој
 • комуникација
 • остварување резултати
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30
 • Опис за работното време 
Паричен нето износ на плата: 25.023,00 денари

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Дирекција за заштита и спасување , кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за заштита и спасување, како и:

-      да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,

-       да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-     да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-      да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

 

Заинтересираниот административен службеник, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на дирекцијата за заштита и спасување до Одделението за управување со човечки ресурси и до електронска адреса на Раководителот на  Одделението за управување со човечки ресурси – xhevat.selami@dzs.gov.mk.

 

Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази

-       потврди за успешно реализирани обуки и/или

-       потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на веб страната на Direkcijata za za[tita I spasuvawe и  на веб страната на Агенцијата за администрација.

Условите наведени во огласот, кандидатот треба да ги исполнува во моментот на пријавувањето.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

 

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

 

Тука можете да го преземете образецот за пријавување

 

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации