Logo

01/11/2018

О Г Л А С ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 13 (тринаесет) ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ


Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија, врз основа на членовите 22, 23, 24, 25, 26, и 27 од  Законот за работни односи („Службен весник на РМ,“ бр. 167/15-пречис­тен текст), а во врска со член 23 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/2016), и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/2 од 28.06.2016 година, Пра­вилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на  работ­ни­те места во Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/5 од 14.10.2016 година,  бр.01-625/1 од 20.02.2018 година, бр.01-625/4 од 18.06.2018 година, 29.08.2018 година, 01-625/14 од 03.09.2018 година, 01-625/17 од 04.10.2018 година, 01-625/21 од 18.10.2018  објавува:

О Г Л А С

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 13 (тринаесет ) ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 13 (тринаесет) лица преку засновање на работен однос на определено време до 31.12.2018 следните работните места:

I     Посебни услови кои треба да ги исполни кандидатот

 1. Помлад соработник за урбанистички планови  во Одделение за издавање на урбанистичка согласност, Сектор за превенција, планирање и развој  - 1 извршител,

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Градежништво и водостопанство, архитектура, урбанизам и планирање
 • Стручни квалификации (VIБ според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според  ЕКТС или завршен VII 1 степен)
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00 денар  за работното место под реден број 1   

   2. Помлад референт за курир и администратор. Подрачно одделение за заштита и спасување Крушево, Секттор за оператива и логистика  – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо, средно училиште
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование   
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 13.166,00   денари за работното место под реден број 2

      3. Помлад соработник организатор за одржување на моторни возила , Одделние за техника и материјално техничко опремување , Сектор за материјално техничко опремување и одржување  – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Машинство, Сообраќај и транспорт, Електро машинство
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работно место под реден број 3

        4. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарни мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кршево, Сектор за оператива и логистика              - 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Безбедност, одбрана или образование
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство
 •  

 Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работното место под реден број 4

 

5. Помлад соработник за мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, подрачно одделениеза заштита и спасување Неготино, Сектор за оператива и логистика  – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Образование, психологија или политички науки
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00  денари за работното место под реден број 5

 

6. . Помлад референт за спроведување на обука, тренинг вежби за заштита и спасување од поплави,подрачно одделение за заштита и спасување Радовиш, Сектор за оператива и логистика  - 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо или средно образование
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 13.166,00   денари за работното место под реден број 6

 

7. Помлад соработник за спроведување на обука, тренинг и вежби за против пожарна заштита од шумски поари и поплави, Подрачно одделение за заштита и спасување Охрид, Сектор за оператива и логистика  – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Организациони науки и управување(менаџмент), технички науки или туризам и угостителство
 •  Стручни квалификации:  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работното место под реден број 7

8. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на урбанистичко-трехнички мерки за заштита и спасување, подрачно одделениеза заштита и спасување Центар, Сектор за оператива и логистика  – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование:  Одбрана, урбанизам и планирање или правни науки
 •  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

 Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работното место под реден број 7

9. Помлад референт за планирање, организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување , Подрачно одделение за заштита и спасување Валандово, Сектор за оператива и логистика   - 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо или средно образование
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 13.166,00   денари за работното место под реден број 6

 

10 . Помлад референт за  пополна на силите за заштита и спасување со персонал, МТС и опрема, Подрачно одделение за заштита и спасувањење Прилеп , Сектр за оператива и логистика  - 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо или средно образование
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 13.166,00   денари за работното место под реден број 6

 

11.   Советник за  информатичка и телекомуникациска подршка на системите и нивно одржување, Одделение за информатичка технологија, Сектор за материјално опремување и одржување  – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 •  Образование: компјутерска техника и информатика, Информатика или телекомуникациско инженерство
 •  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 •  Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 25.023,00  денари за работното место под реден број 7

12. Советник за буџетска контрола во Одделение за буџетска контрола, Сектор за финасиски прашања.

 Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 •  Образование: економски науки  ,
 •  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 •  Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 25.023,00  денари за работното место под реден број 7

 

  13.Самостоен референт – архивар, одделение за генерален инспекторат - 1 извршител,

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: завршено вишо, средно стручно или гимназија
 • Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      Паричен износ на основна нето-плата: 16.726,00 денар за работното место под реден број 1      

 

II. Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар:

1.Доказ за државјанство на Република Македонија

2. Доказ за општа здравствена способност/лекарско уверение оригинал

3.Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за вршење професија, дејност или должност/потврда

4.Уверение/диплома за завршен степен на образование/копија со нотарска заверка верно на оригинал

5.Доказ за познавање на јазик

6.Доказ за работно искуство

7.Доказ за познавање на компјутерски програми/потврда-сертификат-оригинал или копија

8.Биографија , и да наведе за која  работна позиција  аплицира.

III. Распоред на работно време: Работни часови во неделата-максимум 40 работни часови, работно време со почеток меѓу 07:30-08:30 часот и крај на работно време меѓу 15:30-16:30 часот.

       Работни денови: од понеделник до петок.

           Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Дирекција за заштита и спасување на Р.М. на улица „Васко Карангелески“ бр . 8 - Скопје касарна Гоце Делчев –Аеродром – Скопје (со назнака „за оглас за вработување“)

Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Дирекција за заштита и спасување или со препорачана пратка по пошта.

Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е осум (8) дена од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат (не сметајќи го денот на самото објавување)

Изборот на кандидатите  ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време.

 

                                                                        ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                     АДНАН ЏАФЕРОСКИ

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации